Veiligheidsbeleid

Een basisschool is verplicht om actueel beleid te hebben volgens de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO). Ieder jaar wordt dit beleid kritisch bekeken. De versie van 15 juli 2023 is – zoals elk jaar – einde schooljaar herzien.

Belangrijke onderdelen van veiligheidsbeleid zijn agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, racisme en pesten op het werk.

Daarnaast is de CAO Primair Onderwijs leidend voor werknemers ten aanzien van deze onderdelen (artikel 11.5.lid 2 sub b) en is de integriteitscode van toepassing.

In deze CAO is als onderdeel van het Statuut Sociaal Beleid opgenomen dat iedere school een veiligheidsplan heeft als onderdeel van ARBO-beleid.

In dit document beschrijft de school haar beleid en geeft ouders en medewerkers de gelegenheid om dit in de praktijk te zien of de school de voorschriften volgt.

De sociale veiligheid voor medewerkers die een belangrijke taak hebben voor de kinderen en hun ouders/verzorgers, gaat verder dan slechts de wettelijke verplichting van een school.

Omdat we met name de sociale veiligheid van wezenlijk belang vinden, gaan we bij de opzet een stap verder dan de wettelijke verplichtingen, omdat het een cruciale voorwaarde is voor goed onderwijs voor alle kinderen.

================================================================

Veilige leeromgeving

We streven naar een werkomgeving en leerklimaat waarin medewerkers en kinderen zich veilig kunnen voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een sociale binding van ouders en/of verzorgers – in vertrouwen met onze school – vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor de medewerkers en de kinderen op school. Een pedagogisch leerklimaat voor onze kinderen is onlosmakelijk verbonden met het onderwijsplan dat bekend is gemaakt bij alle ouders en betrokkenen. (juni 2024)

Ons veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, racisme en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen.  

Tegelijkertijd kunnen wij niet alle incidenten voorkomen. Wel kunnen we adequate maatregelen treffen om kinderen en ouders duidelijk te maken welke consequenties zijn voor kinderen en hun ouders of verzorgers. De communicatie met ouders/verzorgers dient zorgvuldig en correct te verlopen door de leerkracht in nauwe afstemming met de intern begeleider of met de directeur. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat de kwaliteiten van de school zijn en welke zorg De Clipper de kinderen kan bieden, maar ook waar de grenzen zijn. Op de Clipper hanteren wij een maximale groepsgrootte van 30 kinderen waarbij 25 kinderen per groep wenselijk is.

Voor de onderstaande problematiek zijn wij geen passende plek voor een kind:

 • Als kinderen en/of ouders gewetenloos blijven handelen, extreem agressief gedrag blijven vertonen en De Clipper de veiligheid en/of het welbevinden van de omgeving niet meer kan begeleiden.
 • Als er sprake is van noodzakelijk medische handelen dat niet door school verzorgd kan worden.
 • Voor kinderen met een zware lichamelijke beperking.
 • Voor kinderen met een IQ lager dan 70.
 • Voor blinde kinderen.
 • Voor dove kinderen.
 • Voor kinderen die structureel één-op-één begeleiding nodig hebben.
 • Voor kinderen met meervoudige zware medische problematieken.

Bij het ontwikkelen van onze visie op het terrein van sociale veiligheid op school houden we ons aan de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet, die sinds 1 januari 2007 van kracht is. We voldoen in elk geval aan de wettelijke verplichtingen. Ons veiligheidsbeleid is niet los staand, maar is een integraal onderdeel van ons totale onderwijsbeleid zoals beschreven in het onderwijsplan (juni 2024).

Volgens artikel 12 van de arbeidsomstandighedenwet werken werkgevers en werknemers bij de uitvoering van het beleid samen. Ons bestuur van stichting BOOR, de directeur en de medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van ons beleid met betrekking tot sociale veiligheid.

Het bestuur zorgt in de eerste plaats voor het opzetten van algemeen beleid voor de hele organisatie en voor een adequate overlegstructuur. Het onderwijsteam zorgt voor de correcte uitvoering van het beleid op schoolniveau..

School- en bestuursprotcollen

Integriteitscode voor personeel en vrijwilligers Stichting BOOR – BOOR Integriteitscode (boorbestuur.nl)

Protocol Informatiebeveligingsbeleid 27-09-2021

Protocol privacybeleid 22-05-2018

Protocol overlijden leerling, ouder, medewerker 17-03-2016

Protocol anti-pestprotocol De Clipper juli 2024

Protocol ongewenst gedrag medewerker Stichting BOOR – Ongewenst gedrag (boorbestuur.nl)

Protocol toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen oktober 2021

Protocol medisch handelen i.s.m. GGD Groningen 1-7-2021

Protocol voor Klassenouders juli 2019

Protocol verzuim, verlof en afwezigheid van leerlingen en/of ouders

Sociale cohesie

Onderdeel van het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs is het toezicht op de fysieke en sociale veiligheid. De inspectie ziet toe op drie belangrijke elementen van de sociale cohesie: Inzicht, Preventief en Curatief. Bij de uitwerking van deze elementen zal telkens worden gestart met de weergave van het betreffende onderdeel van het toezichtkader. De inspectie heeft dit medio februari 2024 als positief en voldoende beoordeeld. De school beseft echter dat er verbeterpunten zijn en blijven in de uitvoering en aanscherping van de regels en procedures die nageleefd dienen te worden op De Clipper nodig zijn en blijven.

Inzicht

Inspectie wil weten of er voldoende inzicht in de beleving van de sociale veiligheid van leerlingen, ouders en personeel is. Tevens willen zij zien dat er voldoende inzicht in incidenten is die zich voordoen op school. Het inzicht in de beleving van de sociale veiligheid wordt op onze school gepeild via de tevredenheidspeilingen voor leerlingen, ouders en personeel, een onderdeel van ons kwaliteitszorgsysteem en wordt extern afgenomen en weer gegeven.

Een belangrijk instrument bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid is een incidentenregistratie. Alle incidenten, meldingen en klachten op gebied van pesten, (fysieke en verbale) agressie, (fysiek en verbaal) geweld, chantage, seksuele intimidatie, discriminatie, racisme en vernieling, beschadiging en diefstal van eigendommen worden geregistreerd. Hierbij horen nadrukkelijk de incidenten via e-mail en whatsapp. Deze worden genoteerd in Parnassys met bijbehorende acties en communicatie. Het grootste deel is zichtbaar voor de ouders/verzorgers.

Wij beperken ons bij de registratie niet tot incidenten tussen kinderen onderling. Het gaat net zo goed om incidenten tussen de medewerkers onderling en worden genoteerd in besloten Afas-dossiers van medewerkers indien noodzakelijk conform de gedragscode voor medewerkers.

Ongewenst gedrag van ouders/verzorgers wordt genoteerd in Parnassys en is alleen zichtbaar voor de medewerkers.

Stichting BOOR – Ongewenst gedrag (boorbestuur.nl)

Incidentenregistratie is een belangrijk middel om controle te houden, omdat het inzicht geeft in het aantal en de inhoud en de ernst van de incidenten. Hierdoor worden patronen zichtbaar en zijn we als onderwijsteam steeds meer handelingsbekwaam in plaats van handelingsverlegen.

Melding en registratie van ongelukken en calamiteiten worden gedaan in Parnassys. De conciërge/administratief medewerker houdt dit bij en vraagt fiat van de directie van de school. In die zin treedt hij op als (ARBO-) veiligheidscoördinator. De directeur is  eindverantwoordelijkheid voor de registratie en opvolging.

De meest recente resultaten over veiligheid en tevredenheid zijn te lezen via de link Scholen op de Kaart: De Clipper (Rotterdam) | Scholen op de kaart

Preventief

Wij streven er naar om proactief te zijn, zodat er weinig incidenten kunnen plaats vinden. We hebben niet de illusie dat we dit voor 100% kunnen halen. Wel is het belangrijk dat alle medewerkers, alle kinderen en alle ouders/verzorgers zich willen houden aan de regels in en buiten de school.

Cruciaal is dat het in voorwaardelijke zin mogelijk is dat alle betrokkenen zich aan de regels van de school kunnen houden.

Kinderen voelen zich veilig als ze voelen dat zij er toe doen. We willen dit onder meer bereiken door zoveel als mogelijk ons onderwijs af te stemmen op de behoefte en de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.

 • Het is voor iedereen duidelijk op welke wijze men binnen en buiten de school met elkaar om gaat. Deze regels en afspraken voorkomen ongewenst gedrag.
 • Het bestuur van stichting BOOR heeft een Klachtenprocedure en zichtbare rollen van de interne en externe vertrouwenspersoon.
 • Op onze school schenken wij structureel aandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Wij volgen het programma Kwink en Kwink burgerschap.
 • Wij bieden schoolmaatschappelijk werk (SMW) aan voor ouders/verzorgers.
 • Voor kinderen die hulp kunnen gebruiken op sociaal- emotioneel gebied is er individuele hulp door remedial teacher, kindercoach en door de (vak)leerkracht.
 • Scholing interne preventie medewerkers en aandachtsfunctionaris wordt jaarlijks georganiseerd, zodat we op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen.
 • In het onderwijsteam is er doorgaans elke woensdag ruimte voor intervisie en collegiale consultatie. Het hele woensdagteam is aanwezig onder leiding van de directeur. Hij doet voor hoe wij wel en niet mogen handelen op school.
 •  Kinderen in alle groepen gymmen in sportkleding. Toiletgebruik is één voor één en niet gezamenlijk dicht naast het lokaal voor eventuele controle.

 Lunchpauzetijd van 12.00 tot 13.00 uur wordt begeleid door het onderwijsteam zelf en

 wordt extra ondersteund door vrijwilligers voor meer handen en ogen.

Curatief

Hoewel aan de preventie van incidenten/ ongewenst gedrag veel aandacht wordt besteed, kan het voorkomen dat er toch sprake is van een incident. Aan de hand van de eerder genoemde protocollen willen we gerichte stappen in chronologische volgorde zetten om op een adequate wijze te kunnen handelen. We werken met een time-out-routekaart als dat nodig is voor sommige kinderen.

STAP 1 De leerkracht neemt maatregelen in de klas volgens de routekaart time-out.

STAP 2 De leerkracht neemt maatregelen in afstemming met de collega in de bouw.

STAP 3 De leerkracht neemt maatregelen in afstemming met de intern begeleider.

STAP 4 De leerkracht en intern begeleider leggen het bij de directeur neer als stap 1 t/m 3 onvoldoende hebben gewerkt.

STAP 5 De directeur neemt contact op met ouders en maakt afspraken met ouder en kind.

Melding en registratie

Een school is wettelijk verplicht om bepaalde ongevallen te melden aan de Arbeidsinspectie. Iedereen op school heeft de verantwoordelijkheid om aan de directie te melden wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden. Artikel 9, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet. Indien dit leidt tot blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden, wordt dit door de directeur gemeld bij het bestuur van stichting BOOR.

De administratief medewerker/conciërge onder supervisie van de directeur houdt in Axxerion de gemelde arbeidsongevallen bij en van de arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. De directeur noteert ook de aard en datum van het ongeval (artikel 9 lid 2 Arbo-wet). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het incidentenregister in Axxerion.

Volgens artikel 4a WPO/ WEC zijn we verplicht om een vermoeden van een zedenmisdrijf in de onderwijssituatie te melden bij het bestuur van stichting Boor. Zowel van de medewerking naar een kind; als medewerkers onderling of naar ouders.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon De Clipper – juf Titia titia.oskamp@declipper.nl

De school heeft minimaal één interne vertrouwenspersoon per school die een kind, ouder of medewerker helpt door door te verwijzen of advies te geven. Bij ons is dat juf Titia. Alle betrokkenen kunnen ook kiezen voor de externe vertrouwenspersoon van stichting Boor. Op de website staan de namen en contactgegevens functies vermeld evenals in de schoolgids. Vertrouwenspersonen (intern en extern) zorgen voor de eerste opvang en verwijzen indien nodig door.

Samenwerking met externe partners

Een goede samenwerking met externe partners vinden wij essentieel. Daarom onderhouden we contacten met jeugdzorg, politie, het bureau voor opvoedingsondersteuning CJG, PPO samenwerkingsverband passend onderwijs, GGD, het wijkteam en andere organisaties. We werken met hen samen in het multidisciplinair overleg dat wordt gehouden indien nodig. De schoolmaatschappelijk werker en de intern begeleider dragen zorg voor het goed op orde houden van de communicatie met de externe partners; in afstemming met de directeur.

Omgaan met de media

Het bestuur onderhoudt de contacten met de media en derden in geval van ernstige incidenten. Het personeel van de school verwijst de media en derden altijd consequent door naar het bestuur. De communicatie loopt in dat geval via de bovenschoolse directeur die gemandateerd is door het bestuur van stichting Boor.

Klachten

Als er sprake is van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, racisme en pesten klachten en/of bezwaren voordoen, wordt de algemene procedure van de klachtenregeling gehanteerd. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website en in de schoolgids. Het bestuur van stichting Boor is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.

Stichting BOOR – Klachtenregeling (boorbestuur.nl)

Klokkenluidersregeling

Indien er sprake kan zijn van een misstand waar geen gehoor aan wordt gegeven, is er een mogelijkheid om gebruik te maken van de klokkenluidersregeling.

Stichting BOOR – BOOR Klokkenluidersregeling (boorbestuur.nl)