Medezeggenschapsraad

Een school kan pas goed functioneren als ze rekening houdt met de belangen van de leerkracht én die van de ouders. Daarom heeft onze school een medezeggenschapsraad, die het overleg tussen bestuur, ouders, leerkrachten en de directeur overziet. Op de Clipper bestaat de medezeggenschapsraad uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. Jaarlijks wisselt een deel van de bezetting, volgens een rooster van aftreden.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar; bijvoorbeeld over de begroting, het jaarplan, de veiligheid op school en de speerpunten van de school. Maar ook over ideeën die worden aangedragen door ouders en leerkrachten. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

Leden MR:

Personeel: Nandi, Sheila en Carmelita

Ouders: Pamela en 2 vacatures. (aanmelden bij directeur of MR-lid)

Vergaderdata MR:

27-09-2022

15-11-2022

14-02-2023

06-06-2023