Medezeggenschapsraad (MR)

Een school kan goed functioneren als ze rekening houdt met de belangen van de kinderen, het onderwijsteam én van de ouders en/of verzorgers. Daarom heeft onze school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen bestuur, ouders, leerkrachten en de directie overziet. Op ‘De Clipper’ bestaat de medezeggenschapsraad uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. Jaarlijks wisselt een deel van de bezetting, volgens een rooster van aftreden. Dit schooljaar is Georgina namens de ouders de voorzitter van de MR.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar; bijvoorbeeld over de begroting, het jaarplan, de veiligheid op school en de speerpunten van de school. Maar ook over ideeën die worden aangedragen door ouders en leerkrachten. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.