Medezeggenschapsraad

Een school kan pas goed functioneren als ze rekening houdt met de belangen van de leerkracht én die van de ouders. Daarom heeft onze school een medezeggenschapsraad, die het overleg tussen bestuur, ouders, leerkrachten en de directeur overziet. Op de Clipper bestaat de medezeggenschapsraad uit acht leden: vier ouders en vier personeelsleden. Jaarlijks wisselt een deel van de bezetting, volgens een rooster van aftreden.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar; bijvoorbeeld over de begroting, het jaarplan, de veiligheid op school en de speerpunten van de school. Maar ook over ideeën die worden aangedragen door ouders en leerkrachten. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

Leden MR:

Personeel: Titia, Sheila, Carmelita en Paul.

Ouders: Peter (voorzitter), Lilliane, Pamela en vacature voor OMR

Vergaderdata MR:

20 september 2021
8 november 2021
31 januari 2022
28 maart 2022
16 mei 2022
27 juni 2022